fbpx

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12 . Zakona o udruženjima ( »Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini održanoj dana 30.05.2021. godine u Beogradu, usvojen je

STATUT

Udruženja 1 od 5 miliona

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženja 1od 5 miliona (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno Udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obezbeđivanja jednakih prava za sve građane Srbije, socijalne pravde, socijalne politike i solidarnosti između ljudi.

Ciljevi Udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

Jednaka prava svih građana i građanki Srbije. Borba protiv svih oblika fašizma.
Zaštita svih ranjivih grupa i zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu. Zemlja socijalne pravde i pravičnosti, jednakosti i solidarnosti .
Jačanje nezavisnih institucija i regulativnih tela. Zaustavljanje privatizacije javnih strateških resursa. Sistem efikasne kontrole vlasti.
Sloboda medija i zaustavljanje negativne selekcije u društvu .
Ulaganje u zdravstvo, školstvo i socijalnu zaštitu i ostvarivanje što veće zaposlenosti.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti koja je predviđena ciljevima Udruženja;
Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti socijalne pravde i rodne ravnopravnosti, kao i drugih oblasti predviđenih ciljeva Udruženja;
Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na obezbeđivanju pravednijih uslova žibota , u skladu sa zakonom;
Učestvuje u političkom životu i parlamentarnoj borbi u svojstvu grupe građana;

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: 1od 5 miliona Skraćeni naziv je: #1od5miliona
Udruženje ima sedište u Beogradu u ulici Balkanska 27, Savski Venac. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije

Uslovi i načini učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja, program,deklaraciju i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja (IO).

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Kopredsedništvo Udruženja a na predlog Izvršnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane prijave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neplaćanjem članarine duže od tri meseca,nepoštovanja odredbama ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Članstvom u Udruženju nije dozvoljeno biti član ili davati javnu podršku drugim organizacijama koja učestvuju u političkom životu na teritoriji Srbije, bez odobrenja IO Udruženja.
Članstvo Udruženja prestaje odlukom Kopredsednuštva Udruženja, koju predloži IO Udruženja.
Članu se mora omogućiti da se u roku od 7 dana izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornosti članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:
Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja kao aktivan član Udruženja;
Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
Bira i bude biran u organe Udruženja ;
Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da :
Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
Redovno plaća članarinu i učestvuje u obezbeđivanju finansijskih sredstava ;
Obavlja druge poslove koje mu poveri Izbršni odbor Udruženja, a u skladu sa unutrašnjim aktima i politikom Udruženja kao aktivan član Udruženja

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština SU, Kopredsedništvo KO, Predsedništvo PR, Programski odbor PO i Izvršni odbor IO. Funkciju zastupnika vrše Kopredsednici Udruženja, a u njihovom odsustvu predsednika IO Udruženja.

Skupština Udruženja (SU)

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na predlog Kopredsedništva Udruženja,predsednika IO Udruženja kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi IO Udružennja u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva Kopredsedništvo Udruženja, obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude,javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Nadležnosti Skupštine Udruženja (SU)

Član 10.

Nadležnosti Skupštine Udruženja su:
Donosi plan i program rada;
Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
Usvaja druge opšte akte Udruženja;
Bira i razrešava članove Predsedništva i članove Kopredsedništva ;
Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Kopredseništva i Programskog odbora;
Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
Odlučuje o statusnim promenama i prestankom rada Udruženja;
Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Skupština može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da poveri drugim organima Udruženja.

Kopredseništvo udruženja (KO)

Član 11.

Kopredsedništvo je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Kopredsedništvo ima 3 člana koje bira i opoziva Skupština .
Odluke Kopredsedništva se donose većinom članova Kopredsedništva .
Mandat članova Kopredsedništva traje 24 meseca i mogu se ponovo birati na istu funkciju .

Članovi Kopredsedništva udruženja

Član 12.

Članovi Kopredsedništva udruženja su po funkciji članovi Predsedništva .
Kopredsednici udruženja zastupaju Udruženje u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca .

Nadležnosti Kopredsedništva udruženja

Član 13.

Kopredsedništvo:
sprovodi politiku Udruženja
rešava sukob nadležnosti između organa Udruženja,
odlučuje o prijemu, suspenziji ili prekidu članstva članova i članova­osnivača na inicijativu IO Udruženja ili PR Udruženja
donosi odluke za teritorijalnu organizaciju, delovanje i članstvo na predlog predsednika IO
imenuje predsednika IO Udruženja

Predsedništvo Udruženja (PO)

Član 14.

Predsedništvo udruženja je izvršni organ Udruženja, koji kreira ciljeve Udruženja.
Predsedništvo udruženja ima 8 članova – Predstavnici u KO Udruženja, Predsednik IO Udruženja, Predsednik Zelenog Fronta Udruženja, Predsednik PO Udruženja, Predsednik GO Beograd i Predsednik Pokrajinskog odbora.
Odluke Predsedništva se donose na sednici Predsedništva ukoliko je prisutna većina izabranih članova. Odluke se donose većinom glasova.
Mandat članova Predsedništva traje 48 meseca i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Nadležnost Predsedništva Udruženja

Član 15.

Predsedništvo (PS):
Utvrđuje politiku Udruženja uz uvažavanje i uzimanje u obzir PO Udruženja
Priprema sednice i sprovodi odluke Skupštine,
Bira i opoziva predsednika Programskog odbora i Izvršnog odbora.
Odlučuje o prijemu, suspenziji ili prekidu člansrva članova i članova­osnivača,
Donosi akt kojim se uređuje način rada Predsedništva,
Donosi odluke za formiranje srručnih i političkih tela Udruženja.
Donosi odluke za teritorijalnu organizaciju, delovanje, članstvo.
Raspušta odbore i predstavništva Udruženja na predlog Izvršnog odbora.
Na predlog Kopredsedništva odlučuje o učešću na izborima u svojstvu grupe građana, donosi izborni Program Udruženja, bira funkcionere na svim nivoima i odlučuje o predizbornim i postizbornim koalicijama na republičkom, pokrajinskom i gradskom nivou.
Formira programski odbor koji će imati savetodavnu ulogu u kreiranju politike udruženja, čiji članovi ne moraju biti nužno članovi udruženja.

Programski odbor (PO)

Član 16.

PO je savetodavni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
PO ima 30 članova , koje bira i opoziva Skupština Udruženja na predlog predsedništva udruženja.
Mandat članova PO traje 2 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Predsednik PO je član Udruženja iz redova Predsedništva Udruženja.
PO ima 2 potpredsednika koja ne moraju biti članovi udruženja i sastaje se jednom u mesec dana. Potpredsednike PO bira Predsednik PO iz redova Programskog Odbora.

Nadležnost Programskog odbora

Član 17.

Programski odbor (PO):
Savetuje rad Udruženja i podnosi predloge programskih rešenja Predsedništvu, između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja iz svojih nadležnosti.
Poverava posebne poslove pojedinim članovima iz svojih nadležnosti.
Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje Z0 članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

PO punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova.

Izvršni odbor (IO)

Član 18.

IO je izvršni organ Udruženja.
Predsednika IO bira Kopredsedništvo Udruženja.
Predseednik IO u roku od ne većem od 30 dana mora da formira IO i pismenim putem obavesti Kopredsedništvo udruženja.
Ukoliko IO ne bude formiram u roku od 30 dana, člana IO imenuje Predsedništvo udruženja.
Imenovani predsednik IO od strane predsedništva udruženja ima rok od 30 dana da formira IO i pismenim putem obavesti Predsedništvo Udruženja, gde nakon toga Kopredsedništvo verifikuje mandate članova IO.
IO ima ukupno 5 članova. Mandat članova IO traje 12 meseci i mogu biti ponovo birani.
IO podnosi izveštaj o radu na svakoj sednici PO i SU.
Članovi IO se biraju na osnovu stručnih kriterijuma i regionalne zastupljenosti.

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 19.

Izvršni odbor (IO):
Rukovodi radom Udruženja između dve sednice PO i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
Organizuje operativne delatnosti Udruženja;
Poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja u organima IO;
Donosi odluke o oblicima organizovanja i rada Udruženja na pokrajinskom, regionalnom i lokalnom nivou;
Prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Udruženja i predlaže mere;
Kontroliše vođenje evidencije članova i naplate članarine;
Odlučuje o osnivanju odbora u zemlji i inostranstvu;
Predlaže razrešenje i raspuštanje predstavnika opštinskih i gradskih odbora;
Raspušta opštinske i gradske odbore Udruženja, uz saglasnost Predsedništva;
Stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama Udruženja u skladu sa opštim aktima Udruženja i daje saglasnost za održavanje izbornih skupština opštinskih odbora Udruženja;
Odlučuje o prigovorima na činjenje i nečinjenje okružnih, gradskih i opštinskih odbora;
Donosi odluke o izricanju disciplinskih mera članovima koji su deo Izvršnog odbora;
Predlaže prekid ili suspenziju članstva u Udruženju do konačne odluke Predsedništva;
Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine i Predsedništva;
Donosi akt kojim se uređuje način rada Izvršnog odbora;
Obavlja poslove koje mu poveri Predsedništvo ;
Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Udruženja;
Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;

Zeleni front Udruženja ( ZF)

Član 20.

ZF je savetodavni i izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
ZF učestvuje u kreiranju ekološke politike udruženja.
ZF ima 30 članova koordinacionog tela Zelenog fronta , koje bira i opoziva Skupština Udruženja na zahtev ZF Udruženja.
Mandat koordinacionog tela ZF traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Predsednik ZF je član Udruženja iz redova Predsedništva Udruženja.
Predsednika ZF bira SU Udruženja na predlog Predsedništva Udruženja.
Mandat ZF traje 4 godine i može se ponovo birati.
ZF ima 2 potpredsednika koja moraju biti članovi udruženja.
Potpredsednike ZF bira Predsednik ZF iz redova Zelenog fronta Udruženja.
ZF u svom sklopu ima izvršni odbor (IOZF) koji broji 5 članova.
Predsednika IOZF imenuje predsednik ZF.
Mandat predsednika IOZF traje 2 godine i može ponovo biti biran na tu funkciju,
Predsednik IOZF je deo IO udruženja.
ZF može formirati lokalne jedinica koje moraju biti i raditi u sklopu lkalnih jedinica udruženja.
ZF lokalne jedinici imaju autonimuju odlučivanja po pitanju svojih aktivnosti u skladu sa statutom udruženja i odlukama predsedništva udruženja.

Nadležnost Zelenog fronta

Član 21.

Učestvuje u kreiranju zelene politike udruženja kroz PO
Rukovodi radom Udruženja između dve sednice PO i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
Organizuje operativne delatnosti Udruženja;
Poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja kroz IO udruženja;
Donosi odluke o oblicima organizovanja i rada ZF na pokrajinskom, regionalnom i lokalnom nivou;
Prati, analizira i usklađuje rad lokalnih ZF Udruženja i predlaže mere;
Predlaže osnivanje ZF jedinica u zemlji i inostranstvu;
Predlaže razrešenje i raspuštanje predstavnika ZF u opštinskim i gradskim odbora IO Udruženja;
Stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama Udruženja u skladu sa opštim aktima Udruženja i daje saglasnost za održavanje izbornih skupština opštinskih odbora Udruženja ;
Donosi odluke o izricanju disciplinskih mera članovima koji su deo ZF
Predlaže prekid ili suspenziju članstva u Udruženju do konačne odluke Predsedništva;
Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine i Predsedništva;
Predlaže akt predsedništvu kojim se uređuje način rada ZF Izvršnog odbora;
Obavlja poslove koje mu poveri Predsedništvo;

Ostvarivanje javnosti rada

Član 22.

Rad Udruženja je javan.
Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 23.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženja uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 24.

Udruženja pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada Udruženja

Član 25.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja , kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 26.

Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Simboli vizuelnog identiteta
Izgled i sadržina loga,pečata i zastava

Član 27.

Udruženja ima pečat pravougaonog oblika na kojem u centru piše: “#1od5miliona”.
Vizuelni identitet Udruženja sastoji se iz zaštitnog znaka (logo) i logotipa (naziv Uduženja). Zaštitni znak je taraba eng. hashtag ( # ). Taraba se sastoji iz četri linije koje obrazuju logo u obliku tarabe. Dve linije su horizontalne čiji počeci i krajevi su na istom razmaku i dve vertikalne pod uglom od 80 stepeni . Linije su crne boje. Zaštitni znak uvek stoji sa leve strane, u odnosu na logotip. Ovi elementi mogu stajati i samostalno u zavisnosti od primene uz odobrenje predsednika IO udruženja.

Logotip udruženja je naziv udruželja, 1 od 5 miliona, stim što u logotipu udruženja, odnosno vizuelnom identitetu udruženja, naziv udruženja ispisuje se bez razmaka imzmeđu karaktera.
1od5 ispisuje se crnom bojom, dok 5 miliona se ispisuje crvenom bojom.

Boje:
CMYK paleta, crvena: S – 10%, M – 100%, bež: Y – 1O0%, K – 2%. RGB paleta: crvena: R – 213%, G – 0, V – 0. Bež: R – 255, G – 228, V – 184.
CMYK paleta, crna: S – 75%, M – 68%, bež: Y – 67%, K – 90%. RGB paleta: crna: R – 100%, G – 100, V – 100.

Font: Ariel bold.

Udruženje ima zastavu. O izgledu zastave odlučuje IO udruženja.

Član 28.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima .

Član 29.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.Prijavite se na naš njuzleter:

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.